9-11/07/2020 

DNS A – DYNAMIC NEUROMUSCULAR STABILIZATION wg KOLARA

04 Lut 2020
0

Data: 9/11 LIPCA 2020
Prowadzenie: Petra Valouchova (Czechy)
Adresaci: fizjoterapeuci, lekarze
Liczba miejsc: 25
Liczba godzin: 24
Miejsce kursu: Core Fitness Warszawa, Zamieniecka 80
Cena: 1950zł.
Cena zawiera opłatę licencyjną dla Praque School of Rehabilitation, którą w Państwa imieniu wniesie
Rehaedukacja.

Opis:
Metoda  Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara znajduje zastosowanie w leczeniu dysfunkcji
układu ruchu, większości schorzeń neurologicznych (osób po udarze,  ze stwardnieniem rozsianym,
chorobą Parkinsona, polineuropatiami itp.) oraz w leczeniu ortopedycznym (schorzenia stawów,
choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego,  stawów, zapalenie
nadkłykcia bocznego kości ramiennej, uszkodzenie stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej), w
pediatrii (porażenie mózgowe, skolioza, wady postawy związane z wrodzonym zwichnięciem stawów
biodrowych itp.) oraz w sporcie wyczynowym.

Cała ścieżka edukacyjna metody DNS obejmuje części A-D. Na części A i  B poruszane są ogólne
zagadnienia związane z tą metodą. Natomiast część C i D obejmuje szczegółowe omówienie
zastosowania metody w poszczególnych dysfunkcjach. Dodatkowo można uczestniczyć w warsztatach
poświęconych zastosowaniem metody w poszczególnych przypadkach (np. w pediatrii, w sporcie itp).
Twórcą metody DNS (ang. Dynamic Neuromuscular Stabilization) jest czeski fizjoterapeuta Pavel Kolar,
ordynator kliniki rehabilitacji i medycyny sportowej w Pradze, uczeń Vaclava Vojty.  Zarówno Vojta, jak i
drugi ważny nauczyciel Kolara, Karel Lewit, wywarli znaczący wpływ na stworzoną przez niego
koncepcję. DNS opiera się na podobnych założeniach co koncepcja Vojty, czyli na zasadach kinezjologii
rozwojowej i ontogenezy  i w wielu aspektach, na przykład w diagnostyce, przypomina stosowane przez
Vojtę metody pracy z pacjentem i posługuje się tymi samymi pojęciami analizy posturalnej,
odruchowego obrotu czy odruchowego pełzania. Ocena pacjenta polega na porównaniu jego wzorców
motorycznych z wzorcami prezentowanymi przez zdrowe dziecko. Jak mówi sam autor metody, DNS to
nie tylko technika rehabilitacji, lecz całościowa strategia, oparta na właściwym zrozumieniu
neurofizjologicznych zasad odruchowej lokomocji.  DNS  zakłada że rozwój struktur anatomicznych jest
ściśle związany z rozwojem funkcji motorycznych, obejmujących wszystkie układy zmysłowe (wzrok,
słuch, układ przedsionkowy, czucie głębokie, eksterocepcję, obszar twarzowo-czaszkowy). Jeżeli jeden
mięsień nie działa prawidłowo, zaburzona jest stabilizacja całego ciała. Celem terapii jest przywrócenie
tej stabilizacji dzięki odpowiednim ćwiczeniom.
Metodę DNS stosuje się u pacjentów z zaburzeniami układu ruchu, u pacjentów neurologicznych (po
udarach, ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, polineuropatiami itp.) oraz w leczeniu
ortopedycznym (schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu
biodrowego i kolanowego, w zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty),
uszkodzeniu stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej) oraz w pediatrii (porażenie mózgowe,
skoliozy, wady postawy, zwichnięcie stawów biodrowych, kręcz karku itp.) oraz w sporcie wyczynowym.
Terapia metodą DNS jest dostosowywana do indywidualnego stanu pacjenta i uwzględnia kombinację
wielu ćwiczeń. Praktycy wykorzystujący tę metodę w codziennej pracy, podkreślają, że jest ona mniej
wyczerpująca dla wobec pacjenta niż wiele innych metod fizjoterapii, dlatego często stosuje się ją u

dzieci, osób starszych, a także pacjentów, którzy nie mogą wykonywać  intensywnych ćwiczeń, na
przykład pacjentów onkologicznych. Metoda Pavla Kolářa jest znana i stosowana w Europie, Ameryce
Północnej, Azji i Australii.

Twórca metody Pavel Kolář kieruje oddziałem rehabilitacji w klinice Uniwersytetu im. Karola w Pradze
Motol (Republika Czeska), pełni funkcję wicedziekana studiów licencjackich i magisterskich na II
Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Pradze oraz doradcy dyrekcji szpitala. Sławę Pavlovi Kolářowi
przyniosły osiągnięcia w dziedzinie rehabilitacji, a także praca ze znanymi sportowcami, osobistościami
świata polityki i kultury. Pavel Kolář pełnił funkcję fizjoterapeuty czeskiej reprezentacji olimpijskiej,
tenisistów grających w Pucharze Davisa, drużyn narodowych w hokeju na lodzie i piłce nożnej. Wielkie
uznanie przyniosła mu praca na rzecz ówczesnego prezydenta Czech, Vaclava Havla, któremu
towarzyszył jako osobisty lekarz w czasie podróży zagranicznych. W 2007 roku prezydent Republiki
Czeskiej Vaclav Klaus uhonorował go prestiżową nagrodą Presidential Award for Professional
Excellence. Obecnie Pavel Kolář prowadzi intensywne badania w dziedzinie kinezjologii rozwojowej i jej
zastosowania we wczesnym diagnozowaniu zaburzeń układu nerwowego u noworodków i niemowląt.
Uczestniczy także w innym projekcie, dotyczącym aktywności posturalnej przepony i zachowawczego
leczenia zespołów bólowych korzeniowych. Tytuł doktorski Pavel Kolářuzyskał w 2009 roku.
Metoda Pavla Kolářa jest znana i stosowana w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Australii. Od 2009
roku Pavel Kolář pełni rolę adiunkta na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo (Certificate of Attendance),
certyfikat potwierdzający zdobycie umiejętności (Certificate of Achievement) otrzymuje się po zdaniu
egzaminu.

Opcjonalny egzamin:
kursanci, którzy chcą uczestniczyć w ścieżce edukacyjnej zmierzającej do odbycia kursu D i uzyskania
tytułu certified DNS practitioner (DNSP) w zakresie metody DNS mogą zdać egzamin za dodatkową
opłatą 50 euro.
Test będzie się składał z 50 pytań wielokrotnego wyboru. Uczestnicy są zobowiązani zdać test u
lokalnego instruktora w ciągu miesiąca po zakończeniu kursu. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu
skutkuje otrzymaniem certyfikatu UKOŃCZENIA KURSU.
Do egzaminu można przystępować trzykrotnie. Przed kolejną kwalifikacją do testu uczestnicy będą
musieli powtarzać jeden kurs lub więcej.

Ważne informacje:
Aby brać udział w części B i C nie trzeba zdawać egzaminu. Egzamin po każdej części konieczny jest
jedynie do kwalifikacji na część D. Po ukończeniu części A można brać udział zarówno w ogólnej części
B, jak i w 2 części kursu pediatrycznego.
Część D zawsze organizowana jest przez Praque School of Rehabilitation i odbywa się w Czechach w
prowadzonej przez Praską Szkołę klinice. Część zajęć prowadzi osobiście prof. P. Kolar. Po ukończeniu
części D otrzymuje się tytuł „DNS certified practitioner”. Więcej informacji:
http://www.rehabps.com/REHABILITATION/Structure_course_D.html

Aktualności:

[ 6 stycznia 2019 ]

Jeszcze więcej!

[ 6 stycznia 2019 ]

Konkurs!