Nasze kursy

Kursy

[PROGRAM KURSÓW 2019]

22-24/11/2019

EPI PHASE 2

Karl Gilligan

[ Prelegent ]

07-08.12.2019

V Konferencja PSTM

Adam Blechman

[ Prelegent ]

17-19.01.2020

EPI PHASE 1

Karl Gilligan

[ Prelegent ]

8/03/2020

GAMESPEED

Ian Jeffreys

[ Prelegent ]

13-15/03/2020

SPORT STRENGTH COACH

Carlo Buzzichelli

[ Prelegent ]

27-29.03.2020

EPI PHASE 1

Karl Gilligan

[ Prelegent ]

8-10.05.2020

EPI PHASE 1

Karl Gilligan

[ Prelegent ]

05-07.06.2020

EPI PHASE 2

Karl Gilligan

[ Prelegent ]

24-26.07.2020

EPI PHASE 1

Karl Gilligan

[ Prelegent ]