Regulamin

 1. Regulamin

W kursach mogą uczestniczyć fizjoterapeuci (dr, mgr, licencjat, technik), lekarze. W części kursów mogą uczestniczyć ponadto studenci kierunków medycznych oraz trenerzy, technicy masażu.

 1. Aby zapisać się na kurs należy wypełnić oraz wysłać kartę zgłoszeniową, która jest dostępna na stronie www.rehaedukacja.pl.

 2. Przesłana karta zgłoszeniowa jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz.833)

 3. Organizatorem kursu – moduł 1 jest firma: Reha-Fit, Marcin Woźniak, al. Piłsudskiego 60c/17, 10-450 Olsztyn, NIP: 739-359331, będąca współwłaścicielem projektu Rehaedukacja.

 4. Organizatorem kursu – moduł 2 jest firma Personal Trainers Marek Jędrzejewski, ul. Leszczyńskiej 4 m 28, 93-347 Łódź, NIP 729-259-08-67, REG.100994233, będąca współwłaścicielem projektu Rehaedukacja.

 5. Po przesłaniu karty, zgłaszający otrzymuje zaproszenie na kurs, zawierające niezbędne informacje (wymagane dokumenty, harmonogram wpłat, nr konta bankowego).

 6. O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data odnotowania na rachunku bankowym organizatora przedpłaty (zadatku) zgłaszającego, liczba miejsc jest ograniczona.

 7. Wpłaty zadatku należy dokonać w terminie 7 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego.

 8. Po wpłaceniu zadatku oraz przesłaniu wymaganych dokumentów, uczestnik otrzymuje potwierdzenie zakwalifikowania się na kurs. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z wpisaniem się na listę uczestników.

 9. Zadatek podlega zaliczeniu na poczet kwoty tyt. opłaty za kurs.

 10. Pozostałą należność za kurs należy uiścić na konto firmy Personal Trainers w terminie do 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu.

 11. W przypadku niezakwalifikowania się na kurs z powodu braku miejsc, zadatek podlega zwrotowi bądź zaliczeniu na poczet innego kursu, w obliczu oświadczenia zgłaszającego o wpisanie na listę uczestników na inny termin kursu.

 12. Uczestnicy kursów akredytowanych przez PTF (Polskie Towarzystwo Fizjoterapii) podczas kursu mogą wykupić hologram PTF do dyplomu. Aby wykupić hologram należy posiadać uprawnienia zawodowe (licencjat, magister, technik).

 13. W przypadku niemożności przeprowadzenia kursu z przyczyn zależnych od wyznaczonego instruktora (zdarzenia losowe, choroba), firma Personal Trainers Marek Jędrzejewski, której częścią jest projekt Rehaedukacja, zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach bądź też wyznaczenia innego terminu kursu bez roszczeń finansowych uczestników.

 14. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie, bądź niedotrzymania warunków umowy i niniejszego regulaminu zgodnie z art. 394 par. 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) organizator może odstąpić od umowy, a wpłacony zadatek przez zgłaszającego zachować.

 15. Osoba niewywiązująca się z postanowień umowy i niniejszego regulaminu, a także rezygnująca z kursu usuwana jest z listy uczestników.

 16. W przypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, kwota wpłacona przez zgłaszającego tytułem zadatku podlega zwrotowi.

 17. Okoliczność determinująca niewykonanie umowy z przyczyn niezależnych od zgłaszającego winna zostać należycie udowodniona i wykazana, by móc rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

 18. Faktura/Rachunek za kurs zostanie wystawiona na życzenie uczestnika i wystawiona od 7 dni od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

 19. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć/filmów zrobionych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych Personal Trainers Marek Jędrzejewski.

 20. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za wyrządzone przez siebie szkody w trakcie trwania kursu i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia w trakcie i po zakończonym kursie.

 22. Wysłanie karty zgłoszeniowej, wpłaty zadatku oraz reszty kwoty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.